Προγράμματα Φυσικής Αγωγής Εφήβων
 

 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής για την Δευτεροβάθμια Εκπαιδευση σας παραθέτουμε παρακάτω τους τομείς,τους στόχους και τα μέσα επίτευξης του σκοπού της Φυσικής Αγωγής.
 

 

Μέσα
 

Τα  µέσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο Γυµνάσιο είναι: α) Ελεύθερες κινητικές

δραστηριότητες  µε ή χωρίς  µουσική, β) τα αναγνωρισµένα στη χώρα  µας αθλήµατα και αγωνίσµατα για τα οποία

υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία, γ) οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και δ) η κολύµβηση, όπου

υπάρχουν οι δυνατότητες.


Ειδικοί σκοποί
 

Σωµατικός τοµέας (Ψυχοκινητικός)

− Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: σύνθετες δεξιότητες, περίπλοκες δεξιότητες.

− Ανάπτυξη των φυσικών σωµατικών ικανοτήτων: αντοχή, δύναµη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

− Προαγωγή της υγείας και ευεξίας.

− Καλλιέργεια του ρυθµού.  
 

Συναισθηµατικός τοµέας

− Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, οµαδικό πνεύµα,

αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υποµονή, επιµονή και θάρρος. Ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και της

θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και η καλλιέργεια ελεύθερης και δηµοκρατικής έκφρασης.

− Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως τιµιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασµός αντιπάλων,

αυτοσεβασµός, µετριοφροσύνη, συνετή αντιµετώπιση της νίκης και της ήττας.
 

Γνωστικός τοµέας

− Γνωστικοί στόχοι: Απόκτηση γνώσεων σχετικών µε τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισµό. Γνώση των κανονισµών

των διαφόρων αθληµάτων και αγωνισµάτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικών  µε την Ολυµπιακή ιδέα και κίνηση.

Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται µε τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό

επίπεδο. Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.  

− Συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς

και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση µε τον αθλητισµό (hobbies).

− Αισθητικοί στόχοι. Εκτίµηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.
 

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου. Προτεραιότητα όµως έχει η

ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών και µέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η

προαγωγή της υγείας τους.