Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο
 

 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαιδευση σας παραθέτουμε παρακάτω τους τομείς,τους στόχους και τα μέσα επίτευξης του σκοπού της Φυσικής Αγωγής.


 

Μέσα
 

Τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό σχολείο είναι:

α) Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια και ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες µε ή χωρίς μουσική, 

β) τα αναγνωρισµένα στη χώρα µας αθλήµατα και αγωνίσματα για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα

σχολεία,

γ) οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και 

δ) η κολύµβηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.  

 

Σωµατικός τοµέας (Ψυχοκινητικός)
 

Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη

µέσω της αφής, ικανότητες συντονισµού.

Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: απλές προσαρµοστικές δεξιότητες, σύνθετες προσαρµοστικές δεξιότητες,

περίπλοκες προσαρµοστικές δεξιότητες.

Ανάπτυξη των φυσικών σωµατικών ικανοτήτων: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας.

Καλλιέργεια του ρυθµού.

Ανάπτυξη της µη λεκτικής επικοινωνίας: εκφραστική κίνηση, δηµιουργική κίνηση.
 

Συναισθηµατικός τοµέας
 

Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, οµαδικό πνεύµα,

αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υποµονή, επιµονή και θάρρος.

Ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και καλλιέργεια ελεύθερης και δηµοκρατικής έκφρασης.

Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως: τιµιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασµός αντιπάλων,

αυτοσεβασµός, µετριοφροσύνη, συνετή αντιµετώπιση της νίκης και της ήττας.

 

Γνωστικός τοµέας
 

Γνωστικοί στόχοι. Κατανόηση εννοιών και απόκτηση γνώσεων σχετικών µε την Φυσική Αγωγή και τον αθλητισµό.

Γνώση των κανονισµών των διαφόρων αθληµάτων και αγωνισµάτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικών µε την Ολυµπιακή

ιδέα και κίνηση. Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται µε τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το τραγούδι σε τοπικό

και εθνικό επίπεδο. Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητας. Συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση

και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση µε

τον αθλητισµό (hobbies).

Αισθητικοί στόχοι. Εκτίµηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Προτεραιότητα όµως

έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών και µέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων,

και η προαγωγή της υγείας τους.